The University of Haifa's Department of Geography and Environmental Studies was established in 1964 זה של ידע לשוני עם ידע חברתי-תרבותי המאפיין את המורה היליד, מהווה מרכיב חשוב ברכישתה של שפה נוספת ובפיתוח יכולתם של הלומדים להשתמש בה ככלי ליצירת תקשורת טבעית עם דוברי השפה הילידים
בבתי הספר הבריטיים, שאותם קופר מתארת, הדגש הוא על העברת תכנים בתכנית הלימודים במסגרת קבוצות גדולות המחקר הנוכחי פורש את הקשר החשוב שבין אמפתיה של מורים להתנהגות תלמידים, ללמידה ולהישגים

ברוש

דיון רציני עם הסטודנטים באפשרויות, בהזדמנויות ובמגבלות היכולת ליישם אמפתיה בכיתה לצד אימון של פרקטיקות של אינטראקציות אמפתיות יוכל לתמוך במסוגלות הסטודנטים להתמודד עם קונפליקטים כאלה בפועל.

26
מערכת ברוש למורה
על המורה להפעיל את עצמו ככלי אנושי מיומן לקליטה ולאיסוף מידע על אודות התלמיד באופן פעיל ותוך התבוננות מדוקדקת בו וינברגר ובקשי-ברוש, 2013
חובת התחסנות לעובדים?
באיזון אופקי זה, ידה של הזכות לחיים על העליונה"
חובת התחסנות לעובדים?
We suggest that the scope of the native language teacher be broadened from its cultural application to an interactive model which includes both contextual as well as pedagogical perspectives
ולכן, כדאי שהכללים יהיו בצפייה כמו בצפייה - לא להפסיק את הקטע באמצע להערות מעצבנות שהורסות את החוויה נקודות המבט השונות יכולות לחדד ולהעמיק את חווית הצפייה ואת הלימוד
ההנחה היא ששילובו של מורה ערבי מהווה אתגר והזדמנות לתלמידים, להוריהם ולצוות ההוראה של בית הספר, להכיר את תרבותו של האחר מזווית מקצועית ושונה במידה רבה מהסטראוטיפים השכיחים כלפי החברה הערבית בישראל תל-אביב; המכללה לחינוך — סמינר הקיבוצים

דוברות ילידית בהוראת שפות

הוא הוסיף, כי הקרן למפעלים קטנים ובינוניים הייתה צריכה לצאת לדרך באופן מעשי כבר הבוקר, בהיקף כספי של מיליארד שקלים שתמונף ע"י הבנקים ל-5 מיליארד שקלים.

12
ברוש
לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך
מערכת ברוש למורה
השימוש באמצעים חזותיים הוא שימוש בשפה שאותה מדברים התלמידים שלנו, ולכן דרך טובה ללמד דרך ערוצים פתוחים מבחינתם
מכון ברוש לאבחון לקויות למידה
Teacher and Teaching Education, 23 7 , 1024-1037
יוצא מהמחקר, ש קשר אישי ורצוף עם התלמיד הוא גורם שהעדרו בולם אמפתיה ונוכחותו מקדמת אותה בהעדר גישה חינוכית ברורה, גלויה וידועה להם עצמם, הסטודנטים והמורים הצעירים פועלים לפי מה שהם מבינים ומפרשים מסביבת העבודה וההתנסות שלהם
לדעת המחברת, מצב זה מתאר גם את מה שקורה בישראל המורה היליד בהוראת שפה נוספת מוצג בספרות כמי שיכול לשמש הן מקור לשוני נכון ומהימן והן מודל חברתי-תרבותי אותנטי, ולהציג את השתקפותם של מאפיינים תרבותיים בשפה עצמה

פורטל

מצב הדברים הנוכחי, קובע שלא ניתן למנוע אפשרות לקבלת דמי אבטלה עקב הסירוב להתחסן.

9
ברוש
משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מעמיד עורכי דין מקצועיים הבקיאים בדיני עבודה וזכויות עובדים ומעסיקים בכלל והסדר הדברים החוקי נוכח משבר הקורונה בתחום יחסי העבודה
מכון ברוש לאבחון לקויות למידה
לפי הדיונים היו כמה דוברים שהדגישו כי הניסיונות לשילוב המורים הערבים בחינוך העברי במסגרת הניבו תוצאות יפות
THE NATIVE TEACHER IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM: THE ARAB TEACHER IN THE HEBREW SCHOOL / המורה היליד בהוראת שפה: מורה ערבי בבית