במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת המידע אישי האמור הנמסר על ידי המשתמש לבעלים באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש בשירותים
ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכסי דלא ניידי — מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא באלה — בהתאם לשימוש בהם תפקידן של אלו הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום, ובעקבות כך - התאמת הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו

גזברות וגבייה

ככל שבמסגרת השימוש שלך בשירותים תעביר לבעלים, במישרין או בעקיפין, מידע אישי אודות צד שלישי לרבות, מידע לגבי צדדים שלישיים המתגוררים בנכס הנך אחראי להשיג את כל ההסכמות הנדרשות בהתאם לדין לגבי איסוף ועיבוד מידע זה על ידי הבעלים.

9
Merhavim Regional Council
מועצה אזורית מרחבים יכולה להתאים לכם
Relation History: ‪Merhavim Regional Council‬ (‪1376788‬)
השימוש במידע אנו משתמשים במידע שאינו אישי לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי להתאמה, פיתוח ושיפור השירות והמוצרים הניתנים במסגרתו, וכדי לשרת את חווית הלקוח
מועצה אזורית מרחבים
אנו עשויים לאסוף מידע מסוג זה באופן עצמאי או באמצעות שירותם של צדדים שלישיים כהגדרתם להלן
ככל שבמסגרת השימוש שלך בשירותים תעביר לבעלים, במישרין או בעקיפין, מידע אישי אודות קטינים, הינך מצהיר כי הינך האפוטרופוס היחיד של אותם קטינים, או כי קבלת את הסכמתם של כל האפוטרופסים של הקטין, לגבי איסוף ועיבוד מידע זה על ידי הבעלים הבעלים אינם אחראים לשימוש והגילוי של מידע על ידי האתרים של צדדים שלישיים
לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים יובהר, כי מידע אישי זה יכלול גם את פרטיו של הקטין נשוא הבקשה, וכן מידע אישי נוסף אודות הקטין הנמסר לצורך הנמקת הבקשה

מועצה אזורית מרחבים מחלקת חינוך תרבות וספורט

על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות.

Merhavim Regional Council
מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש בשירותים יכול שיישמר בשרתים ללא מגבלת זמן
מועצה אזורית מרחבים מחלקת חינוך תרבות וספורט
אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירות
גזברות וגבייה
מוסר המידע הינו האחראי הבלעדי למסירת מידע ה, ומצהיר כי הוא האפוטרופוס של הקטין, וכי הוא מורשה ומוסמך להעביר לידי הבעלים את המידע האישי האמור
מבלי לגרוע מכלליות האמור, צפויים הבעלים לשמור מידע אודות: - בני משפחה של המשתמש אשר מתגוררים עימו בנכס, כגון: שמות בני המשפחה, נכסים שבבעלותם, מצבם הרפואי, וכד' ייתכן שהאתרים של צדדים שלישיים ישלחו עוגיות ראה הגדרה להלן לדפדפן של הנכנסים אליהם, וכך ישיגו מידע אישי עליך
לידיעתך- כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י החוק מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה

מועצה אזורית מרחבים

כיצד אנו אוספים מידע אודות הלקוחות שלנו המידע נאסף על ידינו באופנים הבאים: 1 באמצעות כניסתך ושימוש באתר האינטרנט.

24
מועצה אזורית מרחבים
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לשני המינים
Relation History: ‪Merhavim Regional Council‬ (‪1376788‬)
כל המידע באתר זה נאסף מאתרי החברות, מדיה חברתית ומשוב לקוחות
מועצה אזורית מרחבים
בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש בשירות, אתה מביע את הסמכתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי המועבר על ידך כהגדרתו להלן , לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע של הבעלים