היתר מגיע ממסחר שאינו קמעוני, כמו חוזי תדלוק למטוסים, מזון למטוסים, חברות שירותי קרקע, פרסום ומסופי מטען בקרן הפיתוח של הרשות הצטבר, נכון לשנת 2015, סכום של כ-5
הרשות הגישה ערר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד מנהל מס שבח מקרקעין באר שבע, שקבע כי עליה לשלם מס שבח בסך 90,842,780 שקל בעקבות הסכם שנחתם בינה לבין רשות מקרקעי ישראל רמ"י בקשר להעברת פעילותה משדה התעופה אילת לשדה תעופה הרמון מאז אפריל מכהן בתפקיד זה

רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח

בנוסף מוענקת לרשות שדות התעופה , רשות לתת שירותים אחרים בשדות התעופה או בקשר אתם.

צור קשר
ואלה תפקידי הרשות: 1 להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את שדות התעופה המפורטים בתוספת להלן - שדות התעופה של הרשות , לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה; 2 לתכנן ולהקים שדה תעופה שנקבע בתוכנית אב של שדות תעופה שאישר שר התחבורה; 3 לנקוט אמצעים לביטחונם של שדות התעופה של הרשות, ושל בני האדם, הטובין, כלי הטיס, המבנים, המיתקנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה; 4 לתת בשדה תעופה צבאי שאינו שדה תעופה של הרשות, שירותים שעליהם יורה שר התחבורה בצו, בהתייעצות עם מועצת הרשות ובאישור שר הביטחון; על מתן השירותים יחולו הוראות חוק זה שיפורטו בצו; צו כאמור יובא לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת
רשות שדות התעופה
בשנת 2014 סך כל הכנסות הרשות הסתכמו בכ—3 מיליארד שקל
רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח
אגרות אלה עלו בשנים האחרונות
המועצה ממנה מנהל כללי לפי הצעת שר התחבורה ובאישור הממשלה טענה זו חוטאת תחת המציאות ותחת הראיות הקיימות, ואף עומדות בניגוד למהות הכלכלית של ההסכם ובניגוד לעמדת המדינה והצדדים עצמם"
פעילות הרשות מתבצעת באמצעות שש חטיבות שבראש כל אחת מהן ניצב סמנכ"ל - חטיבת מינהל וארגון, חטיבת כלכלה וכספים, חטיבת תכנון והנדסה, חטיבת מסופי גבול ושדות תעופה פנים ארציים, חטיבת התקשוב וחטיבת מבצעים כ—80% מההכנסות של המסחר בנתב"ג מקורן במסחר קמעוני, הכולל את חנויות הדיוטי פרי, חניה, מסעדות, חדרי אח"מים ודוכני המרת מטבע

צור קשר

רשות שדות התעופה מסרבת לשלם את מס השבח בסך 90.

26
רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח
הכנסותיה מגיעות מאגרות שמשלמים הנוסעים ליעדים בעולם, וחברות התעופה, לצד ההכנסות משטחי המסחר בטרמינלים
צור קשר
בסך הכל הסתכמו ההכנסות מאגרות נוסע בשנת 2014 ב—409 מיליון שקל
רשות שדות התעופה
כך למשל, אגרת הנוסע היוצא, שאותה משלם כל אדם שיוצא מישראל בכלי טיס, הייתה 13 דולר בשנת 2008, לעומת 26 תקציב הרשות הרשות עצמאית מבחינה תקציבית, כלומר היא מממנת את עצמה מבלי להיסמך על
העודפים אמורים לממן את השקעות הרשות בפיתוח שדות תעופה ותשתיות בשנים הבאות תקציב הפיתוח של הרשות כפוף לאישורם של שר התחבורה ושל הממשלה

רשות שדות התעופה

מועצת הרשות פועלת באמצעות שבע ועדות המופקדות על נושאי כספים, פיתוח, ביקורת, מינהל ארגון וכוח אדם, בטיחות וביטחון, שדות תעופה פנים ארציים ומסופים וקשרים בינלאומיים.

20
רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח
כל חברי המועצה ממונים על ידי באישור הממשלה
רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח
סך כל ההוצאות הסתכמו בכ—2
רשות שדות התעופה
בקופתה של הרשות נצברים מדי שנה עודפים בסך של כחצי מיליארד שקל