האם אדם שלא צם באישור רב בט' באב , רשאי לעבוד לפרנסתו ולעשות את כל המאלכות ללא הגבלה? יש בכללן שתיים ועשרים מצוות--תשע מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: א שתשבות הארץ ממלאכתה בשביעית; ב שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו; ג שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו; ד שלא יקצור הספיח כנגד הקוצרים; ה שלא יבצור הנזירים כנגד הבוצרים; ו שישמיט מה שתוציא הארץ; ז שישמיט כל הלוואתו; ח שלא ייגוש ולא יתבע הלווה; ט שלא יימנע מלהלוות קודם השמיטה כדי שלא יאבד ממונו; י לספור שנים שבע שבע; יא לקדש שנת חמישים; יב לתקוע בשופר בעשירי לתשרי כדי לצאת עבדים חופשי; יג שלא תיעבד אדמה בשנה זו; יד שלא יקצור ספיחיה כנגד הקוצרים; טו שלא יבצור נזיריה כנגד הבוצרים; טז ליתן גאולה לארץ בשנה זו, והוא דין שדה אחוזה ושדה מקנה; יז שלא תימכר הארץ לצמיתות; יח דין בתי ערי חומה; יט שלא ינחל כל שבט לוי בארץ ישראל, אלא נותנין להן ערים מתנה לשבת בהן; כ שלא ייקח שבט לוי חלק בביזה; כא ליתן ללויים ערים לשבת ומגרשיהם; כב שלא יימכר מגרש עריהם, אלא גואלין לעולם בין לפני היובל בין לאחר היובל לב שלא ליהנות בציפויי נֶעבד
טרם כניסת השבת נהוג לערוך פעולות הכנה לקראת שבת ובדרך כלל אלו הן פעולות ומלאכות שנאסרות לעשות בשבת על ידי יש בכללן תשע מצוות--שלוש מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: א להפריש מעשר שני; ב שלא להוציא דמיו בשאר צורכי האדם, חוץ מאכילה ושתייה וסיכה; ג שלא לאוכלו בטומאה; ד שלא לאוכלו באנינות; ה שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים; ו שלא לאכול מעשר תירוש חוץ לירושלים; ז שלא לאכול מעשר יצהר חוץ לירושלים; ח להיות נטע רבעי כולו קודש, ודינו להיאכל בירושלים לבעליו כמעשר שני לכל דבר; ט להתוודות וידוי המעשר

מוור שבת שלום בעניין הכריעות בבעושה שלום הביא בהליכות עולם זוהר שאומר

הלכות מעשר שני ונטע רבעי.

כניסת שבת
יש בכללן שמונה מצוות--שתיים מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: א להפריש תרומה גדולה; ב להפריש תרומת מעשר; ג שלא יקדים תרומות ומעשרות זה לזה, אלא יפריש על הסדר; ד שלא יאכל זר תרומה; ה שלא יאכל אפילו תושב כוהן או שכירו תרומה; ו שלא יאכל ערל תרומה; ז שלא יאכל כוהן טמא תרומה; ח שלא תאכל חללה תרומה, ולא מורם מן הקודשים
דיני תשעת הימים
וכללתי המעשר עם הבכור--לפי שמעשה שניהם אחד, והכתוב כללו עימו: שנאמר "ואת דמם תזרוק" ראה במדבר יח,יז --כך למדו מפי השמועה, שזה דם מעשר ודם בכור
כניסת שבת ויציאת שבת ברחבי הארץ כנסו וגלו את זמני השבת בעיר שלכם
ושתי זקיפות ראשו וגופו, ויש בזה סודות עליונים, אך בשלש פסיעות לא הוזכרו כוונות אלו, לכן כתב "ויכרע מעט" דוגמת הכריעות בברכת מעין שבע בליל שבת קודש
וקראתי שם ספר זה ספר קדושה בגלל מחלוקת במשמעות ההלכתית של מועד "צאת הכוכבים", יש מי שנוהגים למשוך ולהאריך את השבת ולהוציא אותה בשעה מאוחרת יותר
ואפילו במקומות שאינם חוזרים הווידוי עם הש"ץ, רק שומעין ממנו לבד, צריך לעמוד בעת אמירת הש"ץ הווידוי וזה הוא פרטן: א שלא לפנות אחר עבודה זרה

משנה תורה

ו שלא לעשות פסל לעצמו.

מטה אפרים אורח חיים תרז
כידוע לכם זמן נקבע לפי בין 20 דקות עד 40 דקות ולכן אפשר לקבוע זמן אחיד , זה יאחד את העם דתים וחילונים
דיני תשעת הימים
נמצאו כל המצוות של תורה הנכללות בספר זה, חמש ושלושים--תשע עשרה מהן מצוות עשה, ושש עשרה מצוות לא תעשה; ויש בו שלוש מצוות מדברי סופרים
כניסת שבת ויציאת שבת ברחבי הארץ כנסו וגלו את זמני השבת בעיר שלכם
השעה המאוחרת יותר מהשעה הנקובה בדרך כלל, נובעת מחישוב זמנים אחר אותו קבע רבי יעקב בן מאיר, הקרוי גם 'רבנו תם' וכונן את המושג "זמן רבינו תם" שמתייחס למצוות ולהלכות הקשורות לסוף היום ולתחילת הלילה