אשר אתה בבית -- שבהן היה משמש את אביו אמר רבי ברכיה: לקבל תורא טבחא, הה"ד ישעיה לד : כי זבח לה' בבצרה, וטבח גדול בארץ אדום
סיכום לפי שער המלך אונס במילת בניו מעכב את האב מלאכול קרבן פסח

מילון אבניאון

.

8
סה טו se
בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית, אמרו: יכנס מהם ובהם תחלה
מנוקד
מנוקד
הקול קול יעקב והידים ידי עשו, אין עשו שולט, אלא בידים
מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, וכיון שעמד אברהם, נתן לו זקנה, ואברהם זקן בא בימים ערל שאסור בהקרבת הפסח ובאכילתו לפני שנלמד את סוגיית בניו הערלים המעכבים אותו מהקרבת ואכילת פסח נברר איזו ערלות של האדם עצמו מעכבת מהבאת קרבן פסח
אמרו לו: אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, אלא עול זמן תנינות, ומה דאת מפיק, דידך! דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל! וכתיב שם : וירא והנה גמלים באים, למאכלך על אחת כמה וכמה! אלא, משקילסתי אני וחבירי, ואחר כך, ואשמע אחרי קול רעש גדול, ברוך כבוד ה' ממקומו

סה טו se

רבי לוי אמר: איוב לח ברן יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלהים, מה שזרעו של יעקב, שנמשל לכוכבים, מקלסין, דכתיב בהון דניאל יב : ומצדיקי הרבים, ככוכבים, ואח"כ, ויריעו כל בני אלהים, אלו מלאכי השרת.

14
חבל נחלתו טו סה
סה טו se
ואין מעידים אלא עד שלושה ימים
מנוקד
אמר: אין כבודו של אבא להיות משמשו, אלא בבגדי מלכות, הה"ד: אשר אתה בבית