ב- נחתמו הסכמי אוסלו בין אש"ף וישראל, במסגרתם ראש אש"ף ו יצחק רבין החליפו מכתבי הכרה הדדיים - יאסר ערפאת בשם אש"ף, ויצחק רבין הכיר באש"ף כארגון המייצג את העם הפלסטיני בשם מדינת ישראל במסגרת הפיקוח השוטף לפי פסקת משנה א , תקיים המועצה, אחת לשנה, הליך בדיקה, שבו תבחן כיצד מילא בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, בשנה שלגביה התקיימה הבדיקה, אחר ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון, שעניינם תוכן השידורים, ובכלל זה מימון הפקה ורכישה של תכניות; המועצה תפרסם באתר האינטרנט של הרשות דוח המסכם את תוצאות הליך הבדיקה; המבקש היה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה, כולן או חלקן, והמועצה מצאה כי המבקש לא קיים בתקופת הזיכיון או הרישיון את ההוראות לפי חוק זה, את כללי המועצה או את תנאי הזיכיון או הרישיון, לפי העניין; לעניין זה לא תובא בחשבון הפרה שלדעת המועצה היא הפרה זניחה, ואולם היה המבקש בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, במהלך השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה, כולה או חלקה, יחולו הוראות , בשינויים המחויבים; המועצה רשאית לקבוע, בכללים, תנאים והגבלות למתן רישיון לשידורי טלוויזיה, נוסף על אלה המנויים בסעיפים קטנים א ו־ ב , במטרה להבטיח כי המבקש יקיים את שידורי הטלוויזיה בהתאם להוראות לפי חוק זה, לכללי המועצה ולרישיון; כמו כן רשאית המועצה לקבוע ברישיון לשידורי טלוויזיה תנאים, הוראות והגבלות בכל עניין הנובע מהוראות חוק זה
מפקד הענף ב היה ומפקד הענף העזתי היה בעבור סרטי הרשות השנייה, מקבלת חברת הפקה סכומים שנעים בין 60 אלף ל-170 אלף שקל, ובהן חברות כמו קסטינה הפקות, שולה שפיגל, וחברות ההפקה של היוצרים האחים היימן וגם של העיתונאים רביב דרוקר וענת גורן, על סרט שיצרה וישודר בזכיינית קשת

הרשות השנייה

החל משנת הרשות השנייה אחראית גם על לערוצים הציבוריים -.

12
מכתב מהרשות השנייה לגבי סיקור מוטה מכעיס את חברות החדשות
בכל תלונה ופנייה הנוגעים לשידורים
לא תאמינו על מה מבזבזים מאות אלפי שקלים ברשות השנייה
זאת, על אף שכמעט כל הערוצים למעט אינם מופצים כלל בפלטפורמת של הרשות, וגם אין צפי לעלייתם בפלטפורמה בעתיד
הרשות הפלסטינית
התירה המועצה פעולה כאמור בסעיף קטן א , תקבע, באישור השר והועדה, את ההסדרים שיחולו בערוץ 2, כדי להתאימם להפעלת הערוץ על ידי שני בעלי זיכיונות בלבד, ובכלל זה תקבע, בדרך האמורה, את ההתאמות הנדרשות להפעלת הערוץ כאמור, לרבות ההסדרים וההתאמות הנדרשים לענין העברת אמצעי השליטה בחברת החדשות לבעלי הזיכיונות הנותרים בערוץ 2
הרשות משלמת גם סכומים גבוהים על תשתיות - לחברות כמו סלקום, פרטנר, חברת החשמל ובעיקר בזק, שגבתה מהרשות במהלך שנת 2014 סכום-עתק של יותר מ-13 מיליון שקל בעבור תחזוקת משדרים, סיבים ופירוק אתר בני יהודה חוב בשל דמי זיכיון ובשל תמלוגים, בסכום שאינו עולה על 39 מיליון שקלים חדשים לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי או על 19
את הבקשה לרישיון הגישה קשת ב- מיזוג כזה יחסוך עלויות משמעותיות, בעיקר בכל הקשור להסעות וכיבוד חברי המועצה

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

בשנת הוצא חדש להפעלת הערוץ לתקופה של 10 שנים ונקבע שהוא יופעל על ידי שתי זכייניות, קשת אחת מהן.

הרשות השנייה
ומדיניותה התרבותית והחברתית עוצבה לאורו של אידיאל
הרשות השנייה פסלה תשדיר לשיקום יוצאים בשאלה: במחלוקת
פורסמו ק״ת תשס״ב, 788 , הקובעות כי על אף האמור , תאגיד שבעל ענין בו הוא גם בעל ענין בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי החוק, רשאי להשתתף במכרז לזכיון לשידורי רדיו בערבית, ובלבד שאותו בעל ענין אינו מחזיק ביותר מעשרים וארבעה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה ואינו בעל שליטה בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, ואינו מחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מארבעים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד האמור
הרשות הפלסטינית
נוסף על כך, עוסקת הלשכה בהכנת מסמכים משפטיים, ובהם ניסוחם המשפטי של המכרזים לבחירת זכייני הרשות, של כתבי הזיכיון ושל חוזים שעורכת הרשות
יש לה שגרירויות במדינות אשר מכירות ב ובמדינות אחרות אשר נמנעות להביע את עמדתן ב היא מנהלת "משלחות" או "משימות" ב 2000—2005 נפגע קשות מעמדה של הרשות הפלסטינית
עוד אחראית הרשות לבדיקת לוח המשדרים של בטלוויזיה וברדיו עקב כך ובהתאם לזאת, החוק אינו תוצר בלעדי של פשרות פוליטיות וגם משקף את הצלחתן של קבוצות לחץ, בעלי אינטרסים וכוח מעולם התקשורת

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

במהלך חקיקתו של חוק הרשות השנייה חלו שינויים בנוף הישראלי.

הרשות הפלסטינית
הרשות שולטת בשטחי A ביהודה ושומרון וזוכה לשיתוף פעולה חלקי עם ישראל, בעיקר בתחום הביטחוני והמנהלי
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
מאז הפיכת ב, אבדה הרשות הפלסטינית את שליטתה ברצועה, וחמאס שולט בה באופן מעשי
הרשות הפלסטינית
הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של הערוץ השלישי, בהתאם להוראות סעיף קטן י בסעיף זה — הערכת השווי , ותפרסם, לא יאוחר מחודש לפני תום תקופת הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי, הודעה לציבור על כוונתה לאפשר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה, לרכוש את חברת החדשות של הערוץ השלישי, ועל גובה הערכת השווי, ויחולו הוראות אלה: ביקש כשיר לבקשת רישיון שאינו בעל הזיכיון הקודם, אחד בלבד, לרכוש את חברת החדשות של הערוץ השלישי, עד למועד שהורתה הרשות, ישלם לרשות בעד הרכישה כאמור את סכום הערכת השווי, וכן ישלם לבעל הזיכיון הקודם, בעד רכישת מניות הרכוש שלו בחברת החדשות של הערוץ השלישי, את סכום שווי מניות הרכוש האמורות כפי שחישבה הרשות בהתאם להוראות סעיף קטן י ; ביקשו שני כשירים לבקשת רישיון או יותר, שאינם בעל הזיכיון הקודם, לרכוש את חברת החדשות של הערוץ השלישי, עד למועד שהורתה הרשות, תפרסם הרשות מכרז ביניהם לגבי רכישת חברת החדשות, אשר ההצעה המזערית שיהיה ניתן להציע בו תהיה בגובה הערכת השווי; הוראות יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות לעניין דרכי הגשתן של ההצעות והטיפול בהן; החלטת המועצה בדבר בחירת הזוכה במכרז תינתן לא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד המעבר; הזוכה במכרז ישלם לבעל הזיכיון הקודם, בעד רכישת מניות הרכוש שלו בחברת החדשות של הערוץ השלישי, את סכום שווי מניות הרכוש האמורות כפי שחישבה הרשות בהתאם להוראות סעיף קטן י