ץראב הנושארה תבשב ונתוא וחראו הכרדה למנב תונכוסה ידיקפ ,למנב שארה לע יט
ץראב יאלקח ךותמ השענ אוה ,ךחוגמ ונל הארנ ןונקתה םויה ךכ לע ונעדוהו ךנעתב םינינועמ ונחנאש

פרכוסים בילדים במחלת האפילפסיה: ההתמודדות והטיפול

הלא רפס-יתבב דומלל ולכי אל השעמלש לכ.

29
ויקטור פרץ
רתויב תוליעפ רעונ תעונתב םינגרואמ תריגס תובקעב 1942 -ב דסונ שאקרמב "סנאילא" ס"היב
ויקטור פרץ
רצונש תויתרבחה תויעבה ךבס תא שארמ וניפצ אל
ויקטור פרץ
הילדים האלו נאלצים לסבול מפרכוסים יומיים קשים ארוכים ועמידים לתרופות
יסרמל הינואב םשמו הקנלבזקב םילוע הפיח למנב ונדרי הפוקת התואב הנידמה יבשות בורל םיפתוש היה אלש היה ונלש ישוקה תא לידגהש המ
זו תורה שלמה ומאוד מאוד מורכבת אבל בתל השומר לפני כמה שנים הקמנו את המרפאה הארצית לטיפול בטוברוס קלרוזיס בדיוק לילדים כמו אלרועי, אגב גם למשפחותיהם, כי המחלה היא גנטית ויכולה להיות במספר בני משפחה" לאקזחי רפכ רקיעב ,הביבסב םיבושייה דואמ ונל ורזע םויה דעו ,םהב ונאניק זא

פרכוסים בילדים במחלת האפילפסיה: ההתמודדות והטיפול

תובר ויה ןהו -דימ וליחתה תויעבה ונחנא הנהו.

פרכוסים בילדים במחלת האפילפסיה: ההתמודדות והטיפול
םיתבה ךותב ונל התכיח היינשה היה םאו החפשמה ינב רפסמל םיאתמ תוטימ רפסמ :םמצעלשכ ,םירורפג ,טפנ תייליתפ ,קונית תטימ תיבב התייה ירה -קונית החפשמב
ויקטור פרץ
העבש לש הרוח בושי םיקהל ונטלחה
פרכוסים בילדים במחלת האפילפסיה: ההתמודדות והטיפול
הפק תיבל ,הייחש תכירבל ,עונלוקל ולא ידי לע רחבנ הליהקה דעו